Aanpassing van de statuten ingevolge het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Met het WVV tracht de wetgever België opnieuw aantrekkelijker en competitiever te maken als vestigingsland en maakt men het vennootschapsrecht eenvoudiger en meer flexibel. De belangrijkste nieuwigheden zijn de beperking van het aantal vennootschapsvormen (maatschap, CV, BV en NV), afschaffing […]

Btw elektronische kennisgeving volgens werkelijk gebruik: wijzigingen vanaf 1 januari 2023

blank

Vanaf 1 januari 2023 moet u als gemengde belastingplichtige de kennisgeving van de keuze voor aftrek volgens het werkelijk gebruik verplicht langs elektronische weg indienen via Myminfin. Gemengde belastingplichtigen verrichten twee soorten handelingen: Hierdoor hebben de gemengde belastingplichtigen geen volledig recht op aftrek en kunnen ze de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen […]

Belangrijke wijzigingen 2023 en 2024

blank

Eind 2022 werd er een begrotingsakkoord bereikt in de federale regering voor de jaren 2023 en 2024. Deze maatregelen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor bedrijven, zoals de: Daarnaast is 2023 het laatste jaar waarin de verplichte aanpassing voor de nieuwe statuten n.a.v. het WVV binnen de vooropgestelde wettelijke termijn kan gebeuren. Hervorming auteursrechten Auteursrechten worden […]

Waarop moet u letten bij aankopen in ander EU-lidstaat?

blank

Indien aan- en verkopen worden verricht in een ander EU-lidstaat die gepaard gaan met vervoer dan is er sprake van intracommunautaire handelingen (IC-handelingen). Opgelet: sommige landen behoren niet tot het grondgebied van de EU voor btw-doeleinden (art. 1§4,5° WBTW). Een IC-handeling wordt opgesplitst in twee bestanddelen. Enerzijds een IC-levering en anderzijds een IC-verwerving. Eerste en […]

Waarom energiebesparende investeringen zo gunstig zijn

blank

Al wie energiebesparende investeringen toepast in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw kan gebruik maken van financiële steun. Afhankelijk van de doelgroep is er een verlaagd btw-tarief, premie en investeringsaftrek. Particulier Verlaging btw-tarief Tot 31 december 2023 geldt de tijdelijke toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering met plaatsing van […]

Kwalificeert uw appartement voor btw-doeleinden?

blank

Inleiding De verhuur van onroerende goederen wordt in principe vrijgesteld van btw. Hierdoor kan de verhuurder geen btw recupereren op zijn investeringen. Er bestaan echter een aantal wettelijke uitzonderingen die wel recht op aftrek geven, waaronder ‘het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend’. Dit begrip […]

Verhoging kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

blank

Bij beroepsverplaatsingen bestaat de keuze uit een bedrijfswagen ter beschikking stellen of een privé auto per kilometer vergoeden. Indien u beroepsverplaatsingen met een privévoertuig maakt kunnen de gemaakte kosten forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer het bedrag overeenkomstig is volgens ernstige normen. Vanaf 1 maart 2022 wordt de forfaitaire kilometervergoeding retro-actief verhoogd. Volgende wijzigingen […]

Forfaitaire binnenlandse vergoedingen vanaf 1 juni 2022

blank

Forfaitaire vergoeding Vanaf 1 juni 2022 wijzigen de forfaitaire kostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen. Dit heeft betrekking op bedrijfsleiders en werknemers in de privésector. De forfaitaire vergoedingen worden beschouwd als ‘ernstige norm’, dit bevat reiskosten, maaltijd- en drankkosten en verblijfkosten. Op die manier moeten werkelijk gemaakte kosten niet telkens bewezen worden. Ze zijn aftrekbaar in hoofde […]

Rekening-courant omzetten naar lening met vaste termijn

blank

Indien u privé geld nodig heeft kan u hiervoor gebruikmaken vaneen goedkope lening met vaste termijn bij uw vennootschap. Leningen zonder vaste looptijd Een rekening-courant (R/C) bedrijfsleider met een debetsaldo in de boekhouding betekent dat de vennootschap een vordering heeft op de bedrijfsleider of dat de bedrijfsleider m.a.w. een schuld heeft aan de vennootschap. In […]

Kennisgeving werkelijk gebruik voor gemengde belastingplichtige

blank

Voor wie? De gemengde en de gedeeltelijke belastingplichtigen hebben geen volledig recht op aftrek, maar kunnen de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen voor zover deze aankopen gebruikt worden voor de uitgaande handelingen waarover btw verschuldigd is. Gemengde belastingplichtigen verrichten: Handelingen waarover btw verschuldigd is én Handelingen die vrijgesteld zijn van btw op […]