DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/btw-elektronische-kennisgeving-volgens-werkelijk-gebruik-wijzigingen-vanaf-1-januari-2023/
Printdatum: 14/07/2024

Btw elektronische kennisgeving volgens werkelijk gebruik: wijzigingen vanaf 1 januari 2023

blank

Vanaf 1 januari 2023 moet u als gemengde belastingplichtige de kennisgeving van de keuze voor aftrek volgens het werkelijk gebruik verplicht langs elektronische weg indienen via Myminfin.

Gemengde belastingplichtigen verrichten twee soorten handelingen:

 • handelingen waarover btw verschuldigd is
 • handelingen die vrijgesteld zijn van btw op basis van artikel 44 van het btw-wetboek.

Hierdoor hebben de gemengde belastingplichtigen geen volledig recht op aftrek en kunnen ze de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen voor zover deze aankopen gebruikt worden voor de uitgaande handelingen waarover btw verschuldigd is.

Er zijn twee manieren om hun recht op aftrek van btw te bepalen (art. 46 W. Btw):

 • aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal
 • aftrek op basis van het werkelijk gebruik

Algemeen verhoudingsgetal

Het algemeen verhoudingsgetal wordt per kalenderjaar berekend door toepassing van een breuk waarbij de teller de omzet met recht op aftrek bevat en de noemer de totale omzet (mét en zonder recht op aftrek).

De gemengde belastingplichtige mag de btw van de voor zijn economische activiteit gebruikte goederen en diensten slechts in aftrek brengen naar verhouding met deze breuk.

Voor wie het algemeen verhoudingsgetal toepast en dit blijvend wenst te doen, verandert er in principe niets.

Werkelijk gebruik

De gemengde belastingplichtige kan zijn recht op aftrek ook uitoefenen op basis van het werkelijk gebruik van de ontvangen goederen en diensten. Hierbij wordt gekeken of het goed of de dienst wordt gebruikt voor uw btw-plichtige prestaties. Als het betrekking heeft op uw btw-plichtige prestatiesdan is de btw aftrekbaar, anders in het geheel niet.

Voor aankopen gebruikt voor zowel belaste als vrijgestelde handelingen wordt het bijzondere verhoudingsgetal toegepast. Eventueel kan een bijzonder verhoudingsgetal gebruikt worden dat op dezelfde manier wordt vastgesteld als het algemeen verhoudingsgetal (op basis van de omzet), maar het kan ook op basis van bvb oppervlakte, tijdsbesteding, enz. worden bepaald. Deze regeling geldt voor zover de administratie zich daar niet uitdrukkelijk tegen verzet via de gemotiveerde weigeringsbeslissing.

Zie ook: artikel gepubliceerd op 6 april 2022 (https://www.devaccount.be/kennisgeving-werkelijk-gebruik-voor-gemengde-belastingplichtige/).

Vanaf 1 januari 2023 werden er wijzigingen doorgevoerd voor de kennisgeving van werkelijk gebruik.

Wijziging kennisgeving

Vóór 1 januari 2023 moest u de toepassing van de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik voorafgaand aanvragen en moest dit worden goedgekeurd door de FOD Financiën.

Vanaf 1 januari 2023 volstaat een elektronische kennisgeving om het principe van de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik te mogen toepassen en hoeft u niet meer te wachten op de toelating van de administratie.

Hieronder de wijzigingen samengevat:

blank

Mededeling via de btw-aangifte

Naast de kennisgeving moet u bepaalde gegevens over de uitoefening van het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik meedelen.

Als u het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik reeds toepast op 31 december 2022, moet u deze gegevens opnemen in de periodieke btw-aangifte over het eerst kwartaal van 2023 (ten laatste op 20 april 2023) of ten laatste in de periodieke btw-aangifte over mei 2023 (ten laatste op 20 juni 2023).

Bij start of wijziging van uw activiteit vanaf 1 januari 2023 moet u dit meedelen in het eerste kwartaal van 2024 en wordt ten laatste ingediend op 20 april 2024 (idem voor maandaangevers).

U geeft hierbij informatie over:

 • het definitieve algemene verhoudingsgetal, in procenten, over het voorgaande kalenderjaar.
 • de opdeling, in procenten, van de aangerekende belasting op de handelingen:
  • die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen volledig recht op aftrek verlenen.
  • die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek verlenen.
  • tegelijkertijd worden gebruikt voor beide types bedrijfsafdelingen.
 • het bijzondere verhoudingsgetal of meerdere bijzondere verhoudingsgetallen, in procenten.

Laattijdige kennisgeving

Als u de voorafgaande kennisgeving en/of mededeling niet doet binnen de voorziene termijn, kunt u het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik pas uitoefenen vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar, mits u dan een nieuwe tijdige kennisgeving doet.

Geraadpleegd van: FOD Financiën

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding

24 juni 2024
Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023