DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/wijziging-btw-vrijstelling-in-de-medische-sector/
Printdatum: 02/03/2024

Wijziging btw-vrijstelling in de medische sector

blank

Vanaf 1 januari 2022 is medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen aan btw. De wetgever sluit niet langer alleen esthetische ingrepen en klinische studies uit, maar verbiedt nu ook de btw-vrijstelling voor alle niet-therapeutische ingrepen en behandelingen.

In de wetswijzing vanaf 1 januari 2022 zijn er twee grondvoorwaarden voor een btw-vrijstelling. Een behandeling of ingreep is van btw-vrijgesteld indien:

  1. ze een therapeutisch doel heeft (het zgn. ‘materieel toepassingsgebied’);
  2. en ze wordt verricht door een beoogde zorgverstrekker (het zgn. ‘personeel toepassingsgebied’).

De zorgverstrekker die voldoet aan de personele voorwaarde, moet m.a.w. per ingreep of behandeling kijken of ook de materiële voorwaarde voldaan is, alvorens deze inkomst vrij te stellen van btw. De twee grondvoorwaarden worden hierna in detail toegelicht.

Materieel toepassingsgebied

Enkel prestaties met een therapeutisch doel is vrijgesteld van btw. Zo omvat medische verzorging “diensten die de diagnose, behandeling en genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben”.

Voor btw-doeleinden bestaat in principe geen motiveringsverplichting tegenover de patiënt of de btw-administratie wanneer de ingreep of de behandeling:

  • voorkomt in de RIZIV-nomenclatuur;
  • voorkomt in de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen;
  • in aanmerking komt voor tegemoetkoming (terugbetaling) overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
  • gebeurt op voorschrift van een arts geldt in principe geen bijkomende motiveringsplicht.

Wanneer de medische beroepsbeoefenaar bij (andere dan esthetische) ingrepen of behandelingen van oordeel is dat een therapeutisch doel aanwezig is, moet de beslissing om de btw-vrijstelling toe te passen worden gemotiveerd. Het therapeutisch oogmerk aantonen kan aan de hand van het patiëntendossier.

Personeel toepassingsgebied

Om de medische verzorging te kunnen vrijstellen, moet de dienstverrichter vooreerst voldoende gekwalificeerd zijn om de kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken. Binnen dit aspect zien we dus een verruiming van de btw-vrijstelling. Het personeel toepassingsgebied kan worden uitgesplitst in twee categorieën.

Voor de beroepen opgenomen (1) in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 2015 is dat steeds het geval, dit is dus voor o.a. de artsen, apothekers, kinesisten, verplegers en zorgkundigen, vroedvrouwen, ambulanciers, klinische psychologen en orthopedagogen en (2) de paramedische beroepen zoals o.a. diëtisten, logopedisten en podologen. Daarnaast (3) voor osteopaten, chiropractors, homeopaten en acupuncturisten gelden concrete opleidingscriteria of het al dan niet aangesloten zijn bij beroepsgroepering om de btw-vrijstelling te kunnen toepassen.

Naast de bovenvermelde paramedische beroepen, zijn op vandaag (4) psychomotorische therapeuten, gespecialiseerd voetverzorgers en psychologisch assistenten niet opgenomen in de wet 2015. Deze komen slechts in aanmerking voor de btw-vrijstelling indien ze enerzijds een certificaat verkregen van een instelling erkend door de bevoegde overheid en anderzijds een voorafgaand kennisgeving doen bij de btw-administratie dat zij in aanmerking wensen te komen voor de btw-vrijstelling in het kader van de uitoefening van hun beroep of praktijk.

Praktische implementatie

Indien vrijgestelde medische beroepsoefenaars (deels) prestaties verrichten zonder therapeutisch doel, dan zijn deze in principe onderworpen aan btw en wordt de beroepsbeoefenaar een gemengd of volledige btw-plichtige. Bijgevolg moet de beroepsbeoefenaar worden geïdentificeerd voor btw-doeleinden vanaf 1 januari 2022. Hij moet uiterlijk op 31 januari 2022 een formulier e604A indienen. Indien de beroepsbeoefenaar daarentegen al geïdentificeerd was voor btw-doeleinden moet eventueel een e604B of C worden ingediend om de btw-identificatie te wijziging of stop te zetten. Dit is het geval wanneer de btw-wetswijziging tot gevolg heeft dat de beroepsbeoefenaar minder of niet langer handelingen stelt die onderworpen zijn aan btw. Ook dit formulier moet uiterlijk op 31 januari 2022 worden ingediend.

De gemengde of volledige btw-plichtige is in principe gehouden tot de normale btw-regeling, met de bijhorende btw-verplichtingen zoals de indiening van btw-aangiftes, klantenlisting, etc. Echter, wanneer de niet-therapeutische ingrepen of behandelingen (en evt. andere omzet uit btw-belaste handelingen) beperkt blijven tot 25 000 euro kan geopteerd worden voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. In dat geval moet er geen btw op de prestaties gerekend worden en moeten er ook geen periodieke btw-aangiftes ingediend worden, maar is er ook geen recht op aftrek van de btw.

Geraadpleegd van: Monkey en Federale Overheidsdienst Financiën

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding, Fiscaal, Starters

15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL