DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/waarom-energiebesparende-investeringen-zo-gunstig-zijn/
Printdatum: 18/05/2024

Waarom energiebesparende investeringen zo gunstig zijn

blank

Al wie energiebesparende investeringen toepast in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw kan gebruik maken van financiële steun. Afhankelijk van de doelgroep is er een verlaagd btw-tarief, premie en investeringsaftrek.

Particulier

Verlaging btw-tarief

Tot 31 december 2023 geldt de tijdelijke toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen onder volgende voorwaarden:

 • De eindverbruiker betreft particulieren, ook rusthuizen, internaten bij scholen komen in aanmerking
 • De woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk voor privédoeleinde gebruikt
 • De woning is minder dan 10 jaar oud
 • De zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen voldoen aan de emissienomen zoals Europees bepaald

Het verlaagd btw-tarief van 6% is niet van toepassing voor de technische installaties die uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening van zaken zoals zwembaden en sauna’s.

Premie zonnepanelen

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepaneel installatie bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.

Dit zijn de premievoorwaarden voor 2022:

 • Datum indienstname ligt na 01/01/2021
 • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adres
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA
 • De zonnepanelen moeten door een aannemer geplaatst worden.
 • Deze aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt.
 • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
 • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.
 • Premie is éénmalig

Als je voldoet aan de vooropgestelde premievoorwaarden heb je recht op 300 €/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro. Dit bedrag is echter begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

Meer info voor particulieren:

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen

Onderneming

Verlaging btw-tarief

Het tijdelijk verlaagd tarief van 6% is slechts van toepassing op woningen die uitsluitend aangewend worden als privéwoning. Daarnaast komen volgende gebouwen ook in aanmerking: verblijfsinrichtingen voor bejaarden, internaten toegevoegd aan scholen, jeugdbeschermingstehuizen, opvangtehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Indien de werken uitsluitend worden uitgevoerd voor beroepsdoeleinden, dan geldt het btw-tarief van 21%.

Bij een woning met gemengd gebruik (privé/beroeps) kan het btw-tarief van 6% op de volledige werken worden toegepast indien de privéaanwending overwegend is (en de beroepsaanwending dus bijkomstig is) en indien de installatie gebruikt wordt voor het geheel van de woning.

Premie zonnepanelen

Het premiebedrag en de premievoorwaarden zijn daarentegen hetzelfde voor woongebouwen als niet-woongebouwen.

Investeringsaftrek

Een onderneming kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. De investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen geeft bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor de gedane investeringen. De aftrek wordt verrekend op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen gedaan zijn.

De investeringsaftrek bedraagt 13,5%. Natuurlijk personen en kleine vennootschappen kunnen er ook voor opteren om het percentage van 25% toe te passen voor de energiebesparende investeringen die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022.

Meer info voor ondernemingen:

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-bedrijven/premie-zonnepanelen

https://www.vlaanderen.be/verhoogde-investeringsaftrek-voor-energiebesparende-investeringen-door-bedrijven

Geraadpleegd van: koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, Fluvius, VLAIO

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal

15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023