DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/rekening-courant-omzetten-naar-lening-met-vaste-termijn/
Printdatum: 18/05/2024

Rekening-courant omzetten naar lening met vaste termijn

blank

Indien u privé geld nodig heeft kan u hiervoor gebruikmaken vaneen goedkope lening met vaste termijn bij uw vennootschap.

Leningen zonder vaste looptijd

Een rekening-courant (R/C) bedrijfsleider met een debetsaldo in de boekhouding betekent dat de vennootschap een vordering heeft op de bedrijfsleider of dat de bedrijfsleider m.a.w. een schuld heeft aan de vennootschap. In geval van toekenning van een renteloze lening wordt dit gezien als een voordeel alle aard. Dit voordeel moet vermeld worden op de individuele fiche 281.20 op naam van de bedrijfsleider.

Het bedrag van deze fictieve debetintresten uit een goedkope of gratis lening wordt forfaitair bepaald via art. 36, WIB 92 en art. 18§3,1 KB/WIB92. Het rentetarief varieert van jaar tot jaar. Voor 2021 bedraagt deze referentievoet 6,48% op jaarbasis (tarief 2020: 10,20%).

In principe wordt het voordeel maandelijks berekend volgens de gemiddelde stand van de rekening. Dat gemiddelde wordt verkregen door de som van het krediet op de eerste en op de laatste dag van de maand door twee te delen (PV 726 dd. 28.01.1997 en Com.IB 36/85-91).

                (beginsaldo maand + eindsaldo maand) / 2 x (referentievoet op jaarbasis x 1/12)

Hierop bestaat een afwijking waarbij een jaarlijkse berekening wordt toegestaan. Wanneer de lopende rekeningen van bedrijfsleiders, in de loop van een jaar geen abnormale schommelingen hebben ondergaan, mag het voordeel op jaarbasis worden berekend door de som van het krediet op de eerste en de laatste dag van het jaar te delen door twee. Op deze gemiddelde stand dient dan de referentierentevoet te worden toegepast.

                (beginsaldo maand + eindsaldo maand) / 2 x (referentievoet op jaarbasis)

Voorbeeld
Bedrijfsleider heeft een debet R/C met een gemiddeld debetsaldo over het jaar 2021 van 100.000,00 EUR waarop hij geen intresten betaald. Het voordeel alle aard bedraagt aldus 6.480,00 EUR. Als de R/C 5 jaar blijft staan, zal de bedrijfsleider aldus belast worden op een voordeel van 32.400,00 EUR. Gerekend aan een marginale belastingvoet van 50% + gemeentebelasting (bvb 7%) of 53,50% betekent dit een belastingdruk van 17.334,00 EUR.

Leningen met vaste looptijd

Indien deze R/C niet op korte termijn volledig kan worden afgelost dan is een overweging om het bedrag ervan om te zetten in een lening op vaste termijn interessant. Voor dergelijke leningen gelden specifieke lagere lastenpercentages.. Een maandelijks lastenpercentage kan omgerekend worden naar een reëel jaarlijks lastenpercentage via volgende formule:

                  (P x 24 x n) / (n + 1)
                  P = maandelijks lastenpercentage
                  n = aantal maanden waarover de lening wordt terugbetaald.

Het maandelijks lastenpercentage voor leningen afgesloten in 2021 bedraagt 0,11% (tarief 2020: 0,11%).

Voorbeeld
Voormelde bedrijfsleider met zijn debet R/C van 100.000,00 EUR beslist om zijn R/C begin 2021 om te zetten naar een lening op 5 jaar. Op de lening wordt geen intrest betaald en het kapitaal is in één maal terug betaalbaar na afloop van de lening. Het voordeel alle aard voor 2021 wordt berekend door het berekenen van het reëel jaarlijks lastenpercentage op het bedrag van de lening. Dit laatste percentage bedraagt : (0,11 x 24 x 60) / (60+1) of 2,5967% op jaarbasis. Het voordeel alle aard bedraagt aldus 2.597,00 EUR. Over een termijn van 5 jaar betekent dit 12.984,00 EUR. Gerekend aan een marginale belastingvoet van 53,5% betekent dit een belastingdruk van 6.946,23 EUR.

In vergelijking met een lening van onbepaalde termijn (zie rubriek ‘Leningen zonder vaste looptijd’), betekent dit dus na 5 jaar 10.387,77 minder belastingen of gemiddeld per jaar dus 2.077,55 EUR).

Als u uw lening na verloop van deze termijn nog niet kan terugbetalen, dan kan u deze opnieuw verlengen voor een nieuwe termijn aan het dan geldend tarief of deze laten aanzuiveren door de uitkering een liquidatiereserve, die u minstens 5 jaar ervoor hebt aangelegd.

Voor meer info hieromtrent, aarzel niet ons hierover te contacteren – info@devaccount.be of telefonisch op +32 51 69 03 56

Geraadpleegd van: Monkey en Practicali

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding, Bedrijfsadvies, Fiscaal

15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023