DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/bijkomend-pakket-fiscale-steunmaatregelen-corona-iii-investeringsaftrek-van-25/
Printdatum: 20/04/2024

Bijkomend pakket fiscale steunmaatregelen Corona III: investeringsaftrek van 25%

Overzicht nieuwe steunmaatregelen corona overheid - devaccount

Met Verzamelwet “Corona III” komt de wetgever met een nieuw pakket fiscale steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op onze ondernemingen te temperen.

Het gaat om:

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Om de tewerkstelling in de zwaar getroffen sectoren extra te ondersteunen wil de wetgever de loonkost voor de maanden juni, juli en augustus 2020 milderen via een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Voorwaarde is dat de betrokken werkgevers gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Aanpassingen systeem belastingvermindering giften

De wetgever voert 2 maatregelen door om giften aan erkende instellingen aan te moedigen: enerzijds wordt het percentage van de belastingvermindering voor de giften die in 2020 worden verhoogd van 45% (artikel 14533,§ 1, derde lid, WIB 92) naar 60 pct. Anderzijds is er een aanpassing m.b.t. het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend: het percentage van 10% wordt opgetrokken tot 20 % voor de giften die in 2020 worden gedaan door natuurlijke personen.

Verder wordt de fiscale stimulans voor giften van computers aan scholen verlengd tot 31 december 2020.

Verlenging van de regeling uitgaven kinderoppas

De wetgever heeft bepaald dat de uitgaven voor dagen waarvoor een opvangactiviteit werd geannuleerd onder bepaalde voorwaarden toch als een effectieve oppasdag worden aangemerkt zodat ze in aanmerking kunnen komen voor de belastingvermindering voor kinderoppas. Op die manier heeft de wetgever de solidariteit van de ouders die het inschrijvingsgeld voor kampen en activiteiten niet terugvragen en zo helpen vermijden dat jeugdorganisaties in financiële problemen komen, fiscaal ondersteund. De maatregel geldt momenteel wel alleen voor de opvangactiviteiten die gepland waren in de periode van 14 maart 2020 tot 30 juni 2020. Die periode wordt nu verlengd tot 31 december 2020 en dus ook de uitgaven voor opvangactiviteiten die voor de zomervakantie of herfstvakantie 2020 gepland zijn maar door de organisator worden geannuleerd voor de belastingvermindering in aanmerking te laten komen voor de maatregel.

Vrijstelling van belasting voor de consumptiecheque

Consumptiecheques worden vrijgesteld van inkomstenbelasting als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 19quinquies,. § 2, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Deze uitgaven zijn aftrekbaar als beroepskosten voor de werkgever indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Tijdelijke verhoging aftrekbaarheid receptiekosten

De wetgever laat een volledige aftrekbaarheid toe van beroepsmatig gedane receptiekosten op voorwaarde dat deze worden gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Verhoogde investeringsaftrek

Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting (wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting) werd het basispercentage van de investeringsaftrek verhoogd tot 20% voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019. De wetgever voorziet nu in een basispercentage van 25% voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart en 31 december 2020.
Bovendien wordt de termijn voor de overdracht van de ongebruikte investeringsaftrek voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tijdens het jaar 2019 verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van tot het enkele volgende belastbare tijdperk.

Belastingvermindering verwerving nieuwe aandelen

Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet door de Corona-pandemie sterk hebben zien dalen.

Om de kmo-vennootschappen te ondersteunen die hun omzet door de Coronapandemie sterk hebben zien dalen en daardoor nood hebben aan bijkomende financiële middelen, wil de wetgever die belastingplichtigen aanmoedigen om in te schrijven op kapitaalsverhogingen van die vennootschappen. Het gaat om een tijdelijke maatregel (kapitaalverhogingen tot 31 december 2020) die geënt is op de belastingvermindering voor het verwerven van aandelen van startende ondernemingen (artikel 14526, WIB 92).

Vrijstelling btw-voorschot en btw-regeling computers

Vrijstelling van het btw-voorschot dat moet worden betaald in december 2020 en een btw-regeling voor onttrekkingen van computers met het oog op een levering om niet aan bepaalde instellingen en organisaties.

Deze maatregel heeft tot doel de geldmiddelen van de belastingplichtigen niet verder te belasten door hen, bij wijze van uitzondering, vrij te stellen van de verplichting om voor 2020 het voorschot op de belasting die verschuldigd is voor de handelingen die zij in de loop van de laatste aangifteperiode hebben verricht, te betalen. Deze ontheffing geldt voor alle belastingplichtigen die gehouden zijn een periodieke btw-aangifte in te dienen, wat ook hun regime is (maandelijks of driemaandelijks) waartoe ze gehouden zijn.

Daarnaast worden een aantal eerder genomen coronamaatregelen verlengd tot 30 september en 31 december van dit jaar.

De wet is het resultaat van een akkoord dat gesloten is tussen de 10 partijen die samenkomen in de superkern. De bepalingen treden in werking op 23 juli 2020, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: 15 juli 2020 – Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), BS 23 juli 2020.

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Bedrijfsadvies, Fiscaal

15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL
9 mei 2023
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?