DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/mobilisatie-van-vrijgestelde-reserves-tegen-gunsttarief/
Printdatum: 14/07/2024

Mobilisatie van vrijgestelde reserves tegen gunsttarief

blank

Als u vrijgestelde belastingen wil laten taxeren aan 10 of 15%, is het aanslagjaar 2022 het laatste jaar waarin een vennootschap hiervoor kan opteren. Dit gaat concreet over de boekjaren die afsluiten op 31/12/2021 of boekjaren die afsluiten t.e.m. 30/12/2022.

Wat zijn vrijgestelde reserves?

Vrijgestelde reserves zijn winsten die tijdelijk worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting mits naleving van de onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dit laatste wil zeggen dat de reserves zijn vrijgesteld zolang ze niet worden ‘aangetast’, meer specifiek via uitkering of vermenging met belastbare reserves. Vanaf het moment dat u de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet meer naleeft worden de reserves belast. De gereserveerde winsten die definitief zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting zijn bijgevolg niet terug te vinden onder deze rubriek.

Gunsttarief van 15% of 10%

Voor aanslagjaar 2022 bedraagt het normaal tarief 25% en 20% voor kmo’s onder bepaalde voorwaarden op de eerste schijf van 100.000,00 euro.

Vennootschappen krijgen tijdelijk de keuze om spontaan oude belastingvrije reserves te laten belasten aan een gunsttarief. Het te betalen tarief is 15%, dat kan verlaagd worden naar 10% indien het opgenomen bedrag geïnvesteerd wordt in:

 • materiële of immateriële vaste activa (uitgezonderd personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en lichte vrachtauto’s),
 • die afschrijfbaar zijn, en
 • niet als herbelegging worden aangemerkt voor gespreide belasting van meerwaarden en vrijstelling meerwaarden op bedrijfsvoertuigen.

Let op : De investering dient effectief te gebeuren in het aanslagjaar waarin de opname gebeurt. Heeft u dus m.a.w. in aanslagjaar 2021 te weinig investeringen in verhouding tot de op te nemen reserves, dan kan u ervoor opteren om de rest van de opname uit te stellen tot aanslagjaar 2022. U kan ook de opname beperken tot het bedrag van de geplande investeringen voor beide jaren samen.

Het gunsttarief heeft betrekking op aanslagjaren 2021 en 2022 waarbij deze maatregel slechts van toepassing is op reserves aangelegd in een belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 januari 2017.

De belasting is bovendien aan het stelsel van de voorafbetalingen onderworpen, wat betekent dat er tijdig een voorafbetaling dient te gebeuren om een vermeerdering van 6,75% te vermijden.

Wat komt in aanmerking?

 • belastbare opnemingen van “oude” en ”nieuwe” investeringsreserve
 • vrijgestelde reserve afkomstig uit kosten die voor 120 % aftrekbaar zijn:
  • elektrische personenwagens
  • beveiligingskosten
  • kosten van gemeenschappelijk woon-werkverkeer, door de werkgever georganiseerd met minibussen, autobussen en autocars
  • kosten fietsgebruik voor woon-werkverkeer aan te moedigen
 • tijdelijke mogelijkheid van afschrijvingen naar keuze boven de normale degressieve of dubbele lineaire methode
 • opneming van de vrijgestelde reserves van inschakelingsbedrijven
 • bepaalde verwezenlijkte meerwaarden
  • monetaire gedeelte van vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden
  • “oude” gedwongen meerwaarden
  • “oude” vrijgestelde meerwaarden
  • meerwaarden op onroerende goederen die sedert meer dan 5 jaar verworven zijn door een vastgoedhandelaar
  • meerwaarden uit de inbreng van één of meer bedrijfstakken of takken van werkzaamheid of van algemeenheid van goederen

Wat komt niet in aanmerking?

 • verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsvoertuigen, binnenschepen en zeeschepen
 • gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden
 • investeringsreserve waarvoor de investeringstermijn van 3 jaar nog niet verstreken is en/of de 3-jarige behoudtermijn van de wederbelegde activa  nog niet is verstreken
 • vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten
 • voorlopige vrijstelling van de winst uit een reorganisatieplan of minnelijk akkoord
 • kapitaalsubsidies
 • vrijgestelde reserve naar aanleiding van tax shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumkunsten
 • uitgedrukte niet-verwezenlijkte fusiemeerwaarden
 • vrijgestelde voorziening voor sociaal passief aangelegd tot en met het aanslagjaar 1990
 • vrijstelling van het bedrag van de actualisering van de diamantvoorraad voor erkende diamanthandelaars

Hoe kan u genieten van deze maatregel ?

Om van deze maatregel te genieten dient de keuze tot omzetting te worden gemaakt in de aangifte vennootschapsbelasting van het aanslagjaar waarin de opname gebeurt. De extra belasting zal dus ingekohierd worden samen met de gewone vennootschapsbelasting.

Geraadpleegd van: Monkey en Practicali

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Fiscaal, Bedrijfsadvies, Boekhouding

24 juni 2024
Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte
24 mei 2024
Opfrissing personenbelasting: Deadlines en tips
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit