DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/kennisgeving-werkelijk-gebruik-voor-gemengde-belastingplichtige/
Printdatum: 14/07/2024

Kennisgeving werkelijk gebruik voor gemengde belastingplichtige

blank

Voor wie?

De gemengde en de gedeeltelijke belastingplichtigen hebben geen volledig recht op aftrek, maar kunnen de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen voor zover deze aankopen gebruikt worden voor de uitgaande handelingen waarover btw verschuldigd is.

Gemengde belastingplichtigen verrichten:

  • Handelingen waarover btw verschuldigd is én
  • Handelingen die vrijgesteld zijn van btw op basis van artikel 44 van het btw-wetboek.

Twee manieren

Gemengde belastingplichtigen kunnen op twee manieren hun recht op aftrek van btw bepalen (art. 46 W. Btw):

  • Aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal
  • Aftrek op basis van het werkelijk gebruik

Algemeen verhoudingsgetal

Normaal gezien maakt de gemengde belastingplichtige voor het bepalen van het recht op aftrek gebruik van een algemeen verhoudingsgetal.

Het algemeen verhoudingsgetal wordt als volgt bepaald:

blank
De gemengde belastingplichtige mag de btw van de voor zijn economische activiteit gebruikte goederen en diensten slechts in aftrek brengen naar verhouding met deze breuk.

Werkelijk gebruik

Momenteel kan de gemengde belastingplichtige in twee gevallen zijn recht op aftrek ook uitoefenen op basis van het werkelijk gebruik van de ontvangen goederen en diensten (of van een deel daarvan):

  • De administratie verleent op verzoek van de belastingplichtige een vergunning om dit te doen.
  • De administratie verplicht de belastingplichtige om dit te doen. Dat zal het geval zijn wanneer de aftrek op basis van een algemeen verhoudingsgetal zou leiden tot ongelijkheid in de heffing van de belasting.

Vanaf 1 januari 2023 volstaat een elektronische kennisgeving om het principe van de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik te mogen toepassen. De gemengde belastingplichtige zal niet meer moeten wachten op de toelating van de administratie. Ook voor degene die reeds de regel van het werkelijk gebruik toepassen vóór 1 januari 2023 moeten vóór 30 juni 2023 een elektronische kennisgeving doen.

Uitzondering: Indien sprake is van een schending van het neutraliteitsbeginsel dan dient de administratie zo snel mogelijk een gemotiveerde weigeringsbeslissing te nemen.

Geraadpleegd van: FOD Financiën  – Wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding, Bedrijfsadvies

24 juni 2024
Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023