DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/eu-verkopen-via-webshop-nieuwe-btw-regeling-vanaf-1-juli-2021-de-oss-regeling/
Printdatum: 14/07/2024

EU-verkopen via webshop : Nieuwe BTW-regeling vanaf 1 juli 2021 – de ‘OSS regeling’

blank

Het coronavirus en de resulterende sluitingen van winkels, hebben consumenten ertoe aangezet hun aankopen meer dan ooit online te doen bij lokale webshops of bij grote spelers in het buitenland. Heel wat handelaars zijn de afgelopen tijd dan ook op de kar gesprongen van de e-commerce en hebben hun online winkel (verder) vorm gegeven. E-commerce heeft haar eigen set van btw-regels die vanaf 1 juli ingrijpend zullen veranderen.

Regeling afstandsverkopen tot 30 juni 2021

De online verkoop van goederen via een eigen webshop of online marktplaats zoals Bol.com of Amazon waarbij de goederen worden verzonden vanuit een ander land dan dat van aankomst, worden inzake btw afstandsverkopen genoemd. Om uit te maken of een levering in België belastbaar is, heeft de wetgever verschillende plaatsbepalingsregels voorzien afhankelijk van het type levering. Het is dus mogelijk dat de plaats van levering volgens de btw-wetgeving verschilt van de werkelijke plaats van levering. De plaats van levering voor afstandsverkopen is in regel daar waar het vervoer aanvangt. Belgische webshops die verkopen aan Nederlandse, Franse of Duitse particulieren (B2C) mogen dus in het beginsel Belgische btw in rekening brengen.

Om te voorkomen dat e-commerce spelers zich systematisch zouden vestigen in landen met de laagste btw-tarieven werden er drempelbedragen ingevoerd voor verkopen op afstand in een B2C-relatie. Naargelang de lidstaat van aankomst van de goederen, bedraagt deze drempel € 35.000 of € 100.000 op jaarbasis. Van zodra de verkoper deze drempel heeft overschreden treedt er een andere plaatsbepalingsregel in werking en wordt de lidstaat van aankomst van het vervoer btw-technisch aangemerkt als plaats van levering en moet er lokale btw in rekening worden gebracht. Gezien veel landen hebben geopteerd om het drempelbedrag van € 35.000 in te voeren, worden online handelaars al snel geconfronteerd met een btw-registratie in verschillende EU-lidstaten. Dit brengt heel wat bijkomende formaliteiten en dus kosten met zich mee. Omwille van deze reden werden de toepasselijke regels herbekeken en heeft dit geleid tot de invoering van de nieuwe OSS-regeling. Binnen de OSS bestaan er verschillende regelingen. Hierna wordt er enkel ingegaan op de meest relevante regeling voor Belgische webshops, de Unieregeling.

OSS UNIEregeling vanaf 1 juli 2021

Intracommunautaire afstandsverkopen

Vanaf 1 juli 2021 worden de voormelde drempels voor verkopen op afstand afgeschaft wat tot gevolg heeft dat er in principe vanaf de eerste B2C-verkoop aan een niet-Belgische klant, lokale btw moet in rekening gebracht worden. Op de verkopen aan Spaanse particulieren zal Spaanse btw te voldoen zijn, aan Duitse particulieren Duitse btw,..

Bijgevolg zullen vanaf 1 juli producten aan verschillende btw-tarieven onderworpen zijn gezien de btw-tarieven in elke lidstaat anders zijn. Deze lokale btw kan aangegeven en betaald worden via het éénloketsysteem (OSS). Dit voorkomt dat de verkoper zich in elke lidstaat voor btw moet registreren. Het gebruik van de OSS is evenwel optioneel, de btw-plichtige verkoper kan nog steeds opteren om zich  individueel voor btw te registreren in de verschillende lidstaten. Een combinatie van beide systemen is evenwel niet mogelijk.

Opgelet : Jammer genoeg voorziet de OSS-unieregeling geen vereenvoudiging voor volgende situaties die frequent voorkomen in de wereld van e-commerce. De verkoper dient zich dan nog steeds lokaal voor btw te registreren:

  • Webshopverkopen gerealiseerd via een voorraad aangehouden in een andere lidstaat;
  • Webshopverkopen gerealiseerd via het systeem van dropshipping waarbij de leverancier rechtstreeks levert aan de eindklant.

Startende online verkopers of online verkopers met een beperkte afzet in andere EU-landen kunnen wel opteren om gebruik te maken van de uitzonderingsregeling voor micro-ondernemingen. Dit laat hen toe dergelijke verkopen te blijven onderwerpen aan Belgische btw indien deze gezamenlijk op jaarbasis minder bedragen dan € 10.000 excl. btw. De beoordeling van de overschrijding van de drempel dient dus te gebeuren voor alle afstandsverkopen samen en niet per lidstaat en dit zowel voor het vorig als het huidig kalenderjaar. Merk op dat deze drempel reeds bestond voor elektronische diensten (TBE) die aangegeven moesten worden via de MOSS-aangifte. De drempel is dus van toepassing op zowel TBE-diensten als de intracommunautaire afstandsverkopen.

Voor Belgische webshops die goederen verkopen en vanuit België verzenden naar particulieren in andere lidstaten, houdt de Unieregeling samengevat dus het volgende in:
* Vanaf 1 juli 2021 dient de btw aangerekend en voldaan te worden van de lidstaat van aankomst van het vervoer.
* Zij kunnen ervoor kunnen kiezen om:
De btw van alle lidstaten van aankomst te rapporteren in één aangifte (OSS) die ze in België via Intervat indienen
en ook in één keer te betalen; of
In alle lidstaten waar ze btw verschuldigd zijn, individueel te registreren voor btw en daar periodieke btw-
aangiften in te dienen.  
Indien de totale omzet aan afstandsverkopen kleiner is dan € 10.000 excl. btw kan de verkoper opteren voor de regeling voor micro-ondernemingen en mag per uitzondering Belgische btw blijven in rekening brengen. Bovenstaande regeling geldt dan niet zolang de drempel niet wordt overschreden.

B2C-diensten belastbaar in een andere lidstaat

Naast intracommunautaire afstandsverkopen zal de OSS-regeling ook gebruikt kunnen worden om de btw aan te geven en te voldoen voor bepaalde diensten die aan particulieren in andere landen geleverd worden en die daar voor btw belastbaar zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan werken in onroerende staat of taxidiensten. Ondernemers die dergelijke diensten leveren zullen dus minder snel geconfronteerd worden met lokale btw-registraties. Dit biedt opportuniteiten voor bvb aannemers, die op werken willen uitvoeren in andere EU-lidstaten, maar zich niet wensen te registreren voor BTW-doeleinden in de betreffende EU-lidstaat.

Terugvorderen lokale BTW

De OSS-aangifte kan dus een vereenvoudiging betekenen voor het voldoen van de lokale BTW op verkopen aan B2C-klanten in het buitenland, doch hou er wel rekening mee dat je via de OSS-aangifte geen buitenlandse BTW kan terugvorderen op eventuele aankopen in dat land. Voor deze terugvordering zal je een beroep dienen te doen op het bestaande ‘VAT-refund’-terugvorderingsprocedure via het INTERVAT. Deze procedure is iets omslachtiger en de terugvordering neemt meer tijd in beslag dan de terugvordering via een lokale aangifte. Als u dus veel aankopen ter plaatse doet, dan overweeg je toch best een registratie in het betreffende land. Hou er wel rekening mee dat, zoals eerder toegelicht, een combinatie tussen de 2 systemen niet mogelijk is.

Overweeg dus goed de voordelen tov de nadelen. Voor verdere toelichtingen, aarzel niet met ons contact op te nemen – info@devaccount.be.

Welk BTW-tarief van toepassing ?

In elke EU-land geldt voor de meeste goederen en diensten het normale tarief. Dit tarief bedraagt minimaal 15%. Er kunnen een of twee verlaagde tarieven gelden voor bepaalde producten en goederen (op basis van de lijst van bijlage III van de btw-richtlijn), maar meestal niet voor elektronisch geleverde diensten. Deze verlaagde tarieven bedragen minstens 5%. Sommige EU-landen mogen op bepaalde producten speciale btw-tarieven toepassen. Deze speciale tarieven gelden in EU-landen waar deze tarieven al op 1 januari 1991 van kracht waren.

Voor het raadplegen van de actuele tarieven per land volgt uw deze link.

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding

24 juni 2024
Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023