DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/coronavirus-covid-19-steunmaatregelen-voor-ondernemingen/
Printdatum: 14/07/2024

Coronavirus (COVID-19) : steunmaatregelen voor ondernemingen

Overzicht steun maatregelen corona overheid - devaccount

De COVID-19 crisis heeft een immense impact op onze economie. De overheid, maar ook banken en andere organisaties, hebben een indrukwekkende lijst van steunmaatregelen genomen teneinde bedrijven, zelfstandigen maar ook particulieren door deze moeilijke periode te loodsen.

In het hierna volgend overzicht bespreken wij een aantal van deze steunmaatregelen met telkens de voorwaarden, de aanvraagprocedure en vooral ook de link naar de site waar info over de betreffende maatregel kan gevonden worden.
We zijn in de volle overtuiging dat in dit overzicht zeker niet alle maatregelen zijn opgenomen, doch op de diverse betrouwbare links, doorheen de hiernavolgende lijst, kan u zeker ook nog ontbrekende info vinden.

Aarzel niet ons te contacteren hierover – stuur hiervoor een mail naar info@devaccount.be of bel ons op +32 51 69 03 56

Vlaamse hinderpremie voor bedrijven wegens volledige of gedeeltelijke sluiting:
De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal).
Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen afgeschaft. Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels.

Voorwaarden:

Welk zijn de voorwaarden om recht te hebben op een Corona hinderpremie? Je bent:

 • Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);
 • Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.

De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Bedrag

 • Premie 1 vestiging:
  o 4.000 euro per gedwongen sluiting en alleen voor fysieke locaties (excl. afhaal) – aantonen via verklaring op eer
  o Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
  o Vanaf maandag 06/04/2020 bedraagt de premie 160 € per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020
  o Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode
 • Premie meerdere vestigingen:
  o Voor maximum 5 vestigingen krijg je de hinderpremie.
  o Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
  o Vanaf maandag 06/04/2020 bedraagt de premie 160 € per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020
  o Aanvraag Hinderpremie online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode
  Tips:
 • Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.
 • Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.
  Aanvraagprocedure :
 • Aanvragen kunnen gebeuren vanaf 27 maart 2020 tot 5 mei 2020
 • Link : https://www.aanvraagcoronapremie.be/
  Info web :
 • Algemeen : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
 • Welke ondernemingen dienen te sluiten : https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke
  Vlaamse compensatiepremie voor ondernemingen
  Voor wie?
  Voor iedereen dus, ongeacht de sector waarin ze werken
  • Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.
  • Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro
  Voorwaarden
  Omzetverlies van -60% aantonen via verklaring op eer aan Vlaio. Het vermeld omzetverlies dient beoordeeld te worden op de referentieperiode 14/03/2020 tot en met 30/04/2020 tov dezelfde periode vorig jaar.
  Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Starters nà 12 maart komen niet in aanmerking.
  Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
  Bedrag éénmalige premie?
  • 3.000 euro
  o Zelfstandigen in hoofdberoep
  o Zelfstandigen in bijberoep met de minimumbijdragen van een hoofdberoep
  • of 1.500 euro
  o Zelfstandige in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro
  o Zelfstandigen in bijberoep (gedwongen sluitingen) met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro)
  Extra voorwaarde: deze premie van 1.500 euro geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
  Aanvraagprocedure
  De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is nog niet beschikbaar. WIl je op de hoogte blijven over deze premie?
  Info web :
 • Vlaio : https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
  Uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen:
  Wie?
 • Voor ALLE zelfstandigen
  Wat?
 • 1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
 • 2de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021
  Aanvraagprocedure
  Deadline
 • Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1
 • Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2
  Via wie
 • Via het sociaal verzekeringsfonds waar je bent aangesloten als zelfstandige
 • Via je accountant die rechtstreeks in contact staat met je sociaal verzekeringsfonds en dit digitaal kan regelen.
  Tips
 • Domiciliëring: zelf de bank verwittigen of ze zelf stopzetten.
 • Sociale bijdragen is een beroepskost en volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling. In dus betaald in 2021 pas aftrekbaar in dat jaar. Eind 2020 je nog steeds beslissen om de bijdragen TOCH te betalen.
  Info web
 • RSVZ : https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
 • Op de websites van de sociale vezekeringskantoren (Acerta, Liantis, Xerius, Securex, …)
  Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
  Wie?
  WEL : ALLE zelfstandigen (eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers):
  • Hoofdberoep
  • Meewerkende echtgenotes in maxi-statuut
  • Bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoep betalen op N-3
  • Gepensioneerde met overlevingspensioen (vóór pensioenleeftijd) die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt
  NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep
  Zelfstandige in hoofdberoep die overlevingspensioen geniet en die de pensioenleeftijd nog niet bereikt heeft
  Vóór pensioenleeftijd: geen beletsel voor klassieke overbruggingsrecht, dus ook niet voor corona-overbruggingsrecht
  De zelfstandige die de activiteit tijdelijk moet stopzetten, heeft recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht-corona voor de maanden maart en april 2020.
  Opgelet: na pensioenleeftijd (actief gepensioneerde) wel een beletsel
  Wanneer heb je recht?
  ➢ Actief in de horeca
  ➢ Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt
  ➢ Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten
  • Aanvraag mag gebeuren door de ondernemer zelf of via jullie (website, mail of post)
  • Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)
  • Uitkering per maand van 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (*met gezinslast)
  o Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering.
  o Geen attest nodig om gezinslast aan te tonen
  • Versoepeling voorwaarde hoofdverblijfplaats in België: ‘domicilie moet in België’ zijn is tijdelijk niet van toepassing op overbruggingsrecht in kader van corona-crisis
  • Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
  • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer)
  • Wanneer iemand uitkering van overbruggingsrecht geniet en daarna zelf ziek wordt; dan vervalt de uitkering van het overbruggingsrecht vanaf de maand volgend op start van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
  • Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat)
  o Evenwel moet de notie ‘gezinslast’ nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. Geef dit zeker mee aan je klanten, want dit kan later gemakkelijk opgespoord worden.
  Tip: Ben je niet zeker? Check dit bij je ziekenfonds
  Info web
 • Welke ondernemingen dienen te sluiten : https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke
 • Op de website van het RIZIV wordt uitgelegd wat er moet worden verstaan onder gezinslast: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
  Bijkomende steunmaatregelen Federale belastingen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020
  U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.
  Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020. Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften Periodieke aangiften
  Aangifte over …
  Termijn verlengd tot …
  Februari 2020
  6 april 2020
  Maart 2020
  7 mei 2020
  1ste kwartaal 2020
  7 mei 2020
  Bent u starter of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw BTW-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode. Intracommunautaire opgaven
  Opgave over …
  Termijn verlengd tot …
  Februari 2020
  6 april 2020
  Maart 2020
  7 mei 2020
  1ste kwartaal 2020
  7 mei 2020 Jaarlijkse klantenlisting
  • Termijn verlengd tot 30 april 2020
  • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit. Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
  U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de BTW en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
  Dit uitstel geldt voor:
  Btw
  Betaling over…
  Termijn verlengd tot …
  Maandaangifte – februari 2020
  20 mei 2020
  Maandaangifte – maart 2020
  20 juni 2020
  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020
  20 juni 2020
  Bedrijfsvoorheffing
  Betaling over…
  Termijn verlengd tot …
  Maandaangifte – februari 2020
  13 mei 2020
  Maandaangifte – maart 2020
  15 juni 2020
  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020
  15 juni 2020
  Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en BTW ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.
  Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. Zie hiervoor: Info web :
 • Federale belastingen : https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.
  Bijkomende steunmaatregelen Vlaamse belastingen: Onroerende voorheffing, verkeersbelasting, erfbelasting
  Onroerende voorheffing: uitstel verzending aanslagbiljetten
  De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei 2020).
  Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen. Verkeersbelastingen: verlenging betaaltermijn
  Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen:
  • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
  • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.
  Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.
  Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting
  Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen.
  De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.
  De periode met verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden.
  Enkele concrete voorbeelden zijn:
  Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen
  De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal niet opgelegd worden als de aangifte ingediend wordt binnen de twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen.
  Bijvoorbeeld: erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart. Deze termijn wordt nu al verlengd tot 5 juni (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen). De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven. Soepel toestaan van afbetalingsplannen
  De Vlaamse Belastingdienst zal zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:
  • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
  • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.
  • … Info Web
 • Vlaamse belastingdienst : https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
  Tijdelijke werkloosheid Vereenvoudiging
  Alle aanvragen van tijdelijke werkloosheid die verband houden met de coronacrisis zullen worden erkend als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en dit voor de periode van 13 maart 2020 tot 5 april 2020]. U hoeft bovendien geen specifieke aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen meer in te dienen.
  Daarnaast kondigt de Minister van Werk aan dat, wegens het grote aantal aanvragen van tijdelijke werkloosheid, in een eerste fase 1.450 euro zal worden uitbetaald aan werknemers in tijdelijke werkloosheid, zodat ze niet zonder inkomen vallen. Wat als u al een aanvraag heeft ingediend voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen naar aanleiding van het coronavirus?
  Met de aanvraag die u heeft ingediend voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, zal de RVA geen rekening houden. U hoeft niets te ondernemen, uw aanvraag dient niet geannuleerd te worden.
  Wat moet een werknemer doen om zijn werkloosheidsuitkering te krijgen?
  Uw werknemer moet enkel een C3.2 voor werknemers invullen en dit afleveren aan zijn vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW).
  Als uw werknemer lid is van een vakbond, zal zijn of haar werkloosheidsuitkering betaald worden door de vakbond. Is uw werknemer niet aangesloten bij de vakbond? Dan kan hij/zij contact opnemen met de HVW. De Hulpkas zal dan instaan voor de betaling.
  Controlekaarten en validatieboek
  Er is geen verplichting meer om de controlekaarten (C3.2A en C3.2A-S) af te leveren voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid.
  Er is ook geen verplichting meer om het validatieboek in te vullen voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid. Forfait van 1.450 euro voor tijdelijke werkloosheidsuitkering
  De Minister van Werk besliste dat, wegens het grote aantal aanvragen van tijdelijke werkloosheid, onmiddellijk een forfait van 1.450 euro zal worden uitbetaald aan werknemers in tijdelijke werkloosheid, zodat ze niet te lang hoeven te wachten op hun vervangingsinkomen. Het eventuele saldo zal later worden gestort. We wachten nog op een officiële bevestiging van deze informatie.
  Tot en met 30 juni 2020 bedraagt de uitkering 70% van een begrensd loon (2.754,76 euro bruto).
  Overmacht en arbeidsongeschiktheid
  Mijn werknemer was arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan de overmacht
  Het algemene principe is dat de eerste oorzaak van schorsing voorrang krijgt. Een werkgever kan dus geen tijdelijke werkloosheid inroepen voor een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst al is geschorst wegens ziekte.
  • Een arbeider ontvangt een uitkering van het ziekenfonds op grond van artikel 56 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. Dat artikel bepaalt dat de werkgever geen gewaarborgd loon is verschuldigd voor de dagen waarop hij zijn werknemer geen loon had moeten betalen als hij niet ziek was geweest;
  • Ook een bediende ontvangt een uitkering van het ziekenfonds. Het ziekenfonds aanvaardt ook om hem te vergoeden want als hij niet ziek was geweest, zou hij niet door de werkgever zijn betaald, maar zou hij tijdelijk werkloos zijn geweest.
  Mijn werknemer wordt arbeidsongeschiktheid tijdens de overmacht
  In dat geval betaalt het ziekenfonds onmiddellijk een uitkering aan de arbeider en de bediende. Het maakt hierbij niet uit dat de arbeidsongeschiktheid al van start is gegaan vóór het begin van de periode van overmacht.
  Als werkloosheidsdagen afwisselen met werkdagen (wat momenteel uitzonderlijk mogelijk is in het stelsel van werkloosheid wegens overmacht):
  • Dan heeft de arbeidsongeschikte werknemer recht op gewaarborgd loon voor de dagen die niet samenvallen met dagen van werkloosheid.
  • Dan ontvangt de arbeidsongeschikte werknemer een uitkering van het ziekenfonds voor ziektedagen die samenvallen met werkloosheidsdagen. Info web :
 • Website RVA : https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
  Bankenplan voor ondernemingskredieten
  De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben daarom aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.
  In dit charter wordt dit engagement concreet ingevuld.
  Het charter somt op:
  • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
  • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
  • voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden;
  • wanneer betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen. Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij
  Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.
  1) Wat?
  Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.
  Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.
  Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.
  Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.
  2) Wie?
  Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:
  1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft – in het kader van de indijking van het coronavirus – bevolen tot sluiting van de onderneming.
  2) De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.
  3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.
  4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
  Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.
  3) Welke kredieten?
  Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:
  • kredieten met een vast aflossingsplan
  • kaskredieten
  • vaste voorschotten
  Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.
  4) Wanneer?
  • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
  • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
  • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
  • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.
  In de praktijk: wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren.
  Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren.
  De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.
  Info web
 • Febelfin:https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten
  Bankenplan voor hypothecaire kredieten
  De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben daarom aangekondigd om mensen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het hypothecair krediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.
  In dit charter wordt dit engagement concreet ingevuld.
  Het charter somt op:
  • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
  • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
  • welke vormen betalingsuitstel kan aannemen;
  • wanneer betalingsuitstel kan worden aangevraagd en tot wanneer het betalingsuitstel kan worden opgenomen. Betalingsuitstel van hypothecair krediet: 4 principes op een rij
  Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar hypothecair krediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.
  1) Wat?
  Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.
  De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van een betalingsuitstel.
  2) Wie?
  Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:
  1) Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door:
  • tijdelijke of volledige werkloosheid
  • ziekte ten gevolge van Covid-19
  • sluiting van een zaak
  • overbruggingsmaatregelen
  Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.
  2) Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.
  3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan). Je mag ook slechts één woning bezitten.
  4) Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
  3) Hoe?
  Wie voldoet aan alle voorwaarden, kan een betalingsuitstel aanvragen.
  Dat betalingsuitstel ziet er als volgt uit:
  • Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
  • Voor alle andere kredietnemers: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.
  Wat verstaan we onder netto gezinsmaandinkomen?
  • Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.
  • Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.
  4) Wanneer?
  • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
  • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
  • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
  • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.
  In de praktijk: wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd zijn of haar bank te contacteren.
  Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week vóór de vervaldag van de komende maand te contacteren.
  De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn. Info web : https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet
Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding

24 juni 2024
Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023